Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610242990
φαξ 2610242991

Γραφείο Κύπρου

Εμ. Ροίδου, Κιρζις Κεν.Κτήριο,
Διαμ. 25, 3031, Λεμεσός Κύπρος

4/2017 Διατ. Εισ. Εφετών Πατρών, 7/9/2017

Προσβολή Κλητητρίου Θεσπίσματος κατ’ άρθρο 322 με το οποίο παραπέμφθηκε ο προσφεύγων να δικαστεί κατηγορούμενος για παράβαση του άρθρου 224 παρ. 1 Π.Κ ενώπιων του Τριμ.Πλημ/κείου Αμαλιάδας.

Αναστολή παραγραφής και παραγραφή.

Περίπτωση αναστολής ενάρξεως ή εξακολουθήσεως της παραγραφής λόγω νομικής αδυναμίας ή ενάρξεως ή εξακουλουθήσεως της ποινικής διώξεως, είναι και η προβλεπόμενη στο άρθρο 59 παρ. 2 ΚΠΔ υποχρεωτική αναβολή με πράξη του Εισαγγελέα Πλημ/κών. Η έναρξη της αναστολής της παραγραφής και η επαγωγή των συναρτώμενων με αυτές εννόμων συνεπειών συμπίπτει με το χρόνο εκδόσεως της διατάξεως (πράξεως περί αναβολής από τον αρμόδιο προς τούτου Εισαγγελέα Πλημ/κών και όχι από τότε που ο Εισαγγελέα Εφετών διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη ή τη σχετική έγκρισή του, η δε αναστολή της παραγραφής διαρκεί μέχρι την παύση του λόγου της.

Αμετάκλητη αθώωση προσφεύγοντα για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και χρήση πλαστού και μεσολάβηση χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου 5ετίας από την κατά τα ανωτέρω διακοπή της παραγραφής κατ’ άρθρο 59 ΚΠΔ και συνέχιση αυτής μετά την ημεροχρονολογάι που κατέστη αμετάκλητη η αθωωτική απόφαση (ήτοι μετά την πάροδο 10ημέρου από την δημοσίευση της αθωωτικής αποφάσεως και την πάροδο 30 ημερών για την άσκηση αναιρέσεως από την Εισαγγελέα του Α.Π, έως την κοινοποίηση του προσβαλλόμενου κλητηρίου θεσπίσματος.

Δεκτή η προσφυγή

Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610 242990
φαξ 2610 242991

Γραφείο Κύπρου

Εμ. Ροίδου, Κιρζις Κεν.Κτήριο,
Διαμ. 25, 3031, Λεμεσός Κύπρος