Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610242990
φαξ 2610242991

4/ΕΠ/2021 Πολ. Πρωτ. Άμφισσας (Εκουσία Δικαιοδοσία), 2/9/2022

Διαδικασία Εξυγίανσης. Ρύθμιση οφειλών Ανώνυμης Εταιρία. Ν.4738/2020

Με την υπ’αριθμ 4/ΕΠ/2021 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Άμφισσας, διαδικασία εκούσιάς Δικαιοδοσίας, έγινε δεκτή η αίτηση εξυγίανσης, και ρυθμίστηκαν οφειλές Ανώνυμης Εταιρίας ύψους 11.753.193,31 €.

Επικυρώνει συμφωνία εξυγίανσης.

Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610 242990
φαξ 2610 242991