Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610242990
φαξ 2610242991

1580/2020, Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών Α.Α.Δ.Ε,, 2/9/2022

Ενδικοφανής Προσφυγή. Πράξη Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Παραγραφή. Δεκτή η προσφυγή. 

Με την υπ’αριθμ 1580/2020 απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, έγινε δεκτή η ενδικοφανής προσφυγή φυσικού προσώπου σε βάρος του οποίου είχε επιβληθεί πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς αποδείχθηκε ότι το Δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο έχει υποπέσει σε  παραγραφή

Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610 242990
φαξ 2610 242991