Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610242990
φαξ 2610242991

Γραφείο Κύπρου

Εμ. Ροίδου, Κιρζις Κεν.Κτήριο,
Διαμ. 25, 3031, Λεμεσός Κύπρος

1028-1029/2016 ΕΦ. Πατρών Ποινική, 5/9/2017

Ποινή καθείρξεως και μετατροπή αυτής σε χρηματική. Καταδίκη με διαφορετική απόφαση δικαστηρίου σε ποινή καθείρξεως πέντε (5) ετών για αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων ατ’ εξακολούθηση για ανύπαρκτες συναλλαγές με συνολική αξία αυτών άνω των 150.000€.

Αίτηση περί μετατροπής της ποινής και ορισμού προθεσμίας καταβολής του ποσού της μετατροπής σε δόσεις.

Δεν τίθεται ως κριτήριο από τον νόμο για την μετατροπή της ποινής, ο κακουργηματικός ή πλημμεληματικός χαρακτήρας του εγκλήματος, αλλά η φύση και η χρονική διάρκεια της στερητικής της ελευθερίας ποινής. Ως εκ τούτου, η ποινή της καθείρξεως των 5 ετών, υπόκειται σε μετατροπή.

Δέχεται την αίτηση. Μετατρέπει την ποινή της καθείρξεως των 5 ετών σε χρηματική ποινή, χορηγεί προθεσμία 3 ετών για την καταβολή του ποσού της μετατροπής.

Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610 242990
φαξ 2610 242991

Γραφείο Κύπρου

Εμ. Ροίδου, Κιρζις Κεν.Κτήριο,
Διαμ. 25, 3031, Λεμεσός Κύπρος