Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610242990
φαξ 2610242991

1008/2020, Μον. Πλημ. Μεσολογγίου, 2/9/2022

 Πλημμύρα εξ αμελείας. Αδίκημα τελούμενο δια παραλείψεως, λόγω ύπαρξης ιδιαίτερης νομικής υποχρέωσης δημοσίου υπαλλήλου – προϊσταμένου τεχνικής υπηρεσίας. 

Με την υπ’ αριθμ 1008/2020 αθωώθηκε δημόσιος υπάλληλος – προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας. για το αδίκημα της πλημμύρας εξ’ αμελείας.

Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610 242990
φαξ 2610 242991