Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610242990
φαξ 2610242991

Α294/2022, Διοικ. Πρ. Πατρών, 2/9/2022

Προσφυγή. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Απόφαση προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών. Δεκτή η προσφυγή.

Με την υπ’αριθ. Α294/2022 Απόφαση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, ακυρώθηκε η καταλογιστική πράξη της Α.Α.Δ.Ε με την οποία υπολογίστηκε η συνολική αξία των δικαιωμάτων της προσφεύγουσας στο ποσό των 885.743,87€.

Γραφείο Ελλάδα

Πάτρα, Παντανάσσης αρ. 20
τηλ. 2610 242990
φαξ 2610 242991